Zbrojní průkaz


 Nabídka kurzu „Příprava ke zkoušce k získání zbrojního průkazu“

  • Termíny:  Další kurz a navazující zkouška se bude konat duben-květen 2023 – zájemci, pište na email, volejte.
  • Doba trvání: od 9:00 do 16:30 hodin (sraz účastníků v 8:45hod)
  • Místo: Střelnice Milovice (cesta + GPS viz záložka „Kontakty“)
  • Postup pro přihlášení: na e-mail strelnicemilovice@seznam.cz zašlete volnou formou žádost o zařazení do kurzu a ve kterém termínu. Dále jméno, příjmení, adresa trv.bydliště, skupiny ZP o které máte zájem a informace zda jste již přihlášeni ke ZK, případně kde a v jakém termínu. Následně vám přijde potvrzení a platební podmínky.
  • Cena: 3500,-Kč včetně DPH. Platbu je prováděna převodem na číslo účtu, které je vám zasláno po vašem přihlášení.
  • Storno podmínky:  25% 4 týdny před konáním kurzu, 50% 3 týdny před konáním kurzu,
    upozornění: 2 týdny před konáním kurzu již nelze stornovat!
  • V ceně kurzu je pronájem střelnice včetně učebny, služby správce střelnice, lektora, instruktora, pronájem zbraní, půjčení chráničů sluchu a zraku, cena munice (množství dle požadavku ke zkoušce), terčů a zálepek. V ceně je dále zahrnut teplý oběd. Drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky, nealkoholické nápoje atd.) lze zakoupit v místě.

Kurz je zaměřen zejména na praktickou část zkoušky, tedy manipulaci se zbraní, rozborku, zborku a samotnou střelbu. Teorie je dotčena kurzem jen okrajově (cca 2-3 vyučovací hodiny). S ohledem na délku kurzu není reálné zde probrat 480 testových otázek.

Doporučení: Před absolvováním kurzu doporučujeme podat si přihlášku na příslušný inspektorát pro zbraně a bezpečnostní materiál PČR tak, aby vámi vybraný termín ZK nebyl příliš s velkým odstupem od tohoto kurzu. Není určitě na škodu si před kurzem otevřít zákon o zbraních a střelivu a začít si procvičovat testové otázky.


Základní informace o zbrojním průkazu…..

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

A) ke sběratelským účelům,
B) ke sportovním účelům,
C) k loveckým účelům,
D) k výkonu zaměstnání nebo povolání,
E) k ochraně zdraví, života nebo majetku,
F) k provádění pyrotechnického průzkumu.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

Doba platnosti zbrojního průkazu činí 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může příslušný útvar police vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let. Doba platnosti zbrojního průkazu vydaného, nebo o jehož vydání jeho držitel požádal před 1. červencem 2014, činí 5 let, nebyl-li vydán zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší. Při vydání nového zbrojního průkazu po skončení doby platnosti těchto „starých“ zbrojních průkazů bude žadateli již vydán zbrojní průkaz podle nového znění zákona o zbraních (tj. standardně s dobou platnosti 10 let).

Více informací přímo od zdroje na stránkách Ministerstva vnitra ČR